Close

25. oktober 2022

Ny legehjemmel og reduksjon av pasientlister ved Gran legesenter

Fastlegeordningen er i krise både nasjonalt og lokalt. I Gran kommune sliter vi også med å rekruttere fastleger. De unge legene ønsker ikke å bli fastlege, og de som allerede er fastleger slutter.

Arbeidsmengden og kompleksitet har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, noe vi fastleger har kompensert ved å jobbe stadig lengre dager. For høy arbeidsbelastning over tid tærer på, noe som har medført at hele fastlegeordningen nå er i en krise. Flere og flere fastlege-hjemler er ubesatte, og flere og flere innbyggere står uten fastlege. Dette gir negative ringvirkninger for andre kommunale tjenester og for andrelinjetjenesten.

Gran legesenter ønsker å iverksette tiltak for å beholde nåværende leger og sikre rekruttering av nye fastleger. Slik vi ser det, er et av de viktigste strakstiltakene å redusere pasientlister. Dette vil bedre arbeidsbelastningen for den enkelte lege.

Derfor vil de fire nåværende fastlegen ved Gran legesenter, redusere størrelsen på sine lister. En direkte følge av dette vil være at noen pasienter flyttes over på en nyopprettet liste ved Gran legesenter. Denne nye femte fastlege-hjemmelen vil bli besatt av lege Hanne Østby Håkonsen, som vikarierer ved senteret allerede.

Verken vi eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listene. Listereduksjonen foregår ved at HELFO, som har ansvar for listene, gjør et maskinelt tilfeldig uttrekk av pasienter fra de eksisterende lister. Vi har full forståelse for at dette vil kunne medføre misnøye hos de som rammes, men slik fastlegeordningen har utviklet seg, er det ikke mulig å opprettholde samme listelengde som før. Vi håper på velvilje i denne prosessen.

Vi garanterer at ingen av våre pasienter skal måtte bytte legesenter hvis de ikke ønsker det selv.

Endringen planlegges å bli iverksatt den 01. november 2022.